Title Image

17η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 30η Μαρτίου 2023

17η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 30η Μαρτίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 24/03/2023
Α.Π.: 11057

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, την 30η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022 του Δήμου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού  για  την  υπηρεσία  –  προμήθεια ειδών τροφοδοσίας «catering», για τις εκδηλώσεις – συναντήσεις, ημερίδες του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείου Δημάρχου, Γραφείου Τύπου, καθώς και για τα γλυκίσματα που θα προσφερθούν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, στους τοπικούς Φορείς και Συλλόγους της πόλης, ως ένδειξη φιλοξενίας και ευχαριστίας.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZONEUROPE με την πρόταση Trans2excel.
 1. Σύνταξη όρων δημοπρασίας της μελέτης “Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων του Δήμου Χαλανδρίου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ’’ (Προϋπ. 831,60 €) ΑΜ 02_2023.
 1. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2021» Α.Μ. 20/2021.
 1. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), όπως εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της από 12.1.2023 και με ΕΑΚ 5/2023 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου της Ο. Κ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου κλπ.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να περιέλθουν ιδιοκτησιακά στον Δήμο Χαλανδρίου τα τμήματα των οδών Χαράς – Αργοναυτών που έχουν αποζημιωθεί.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Πρωτέως, αρ. 9, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275, για γνωμοδότηση περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατόπιν του αιτήματος με αρ. πρωτ. 6977/2023 της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656, όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντος αιτήματος (αρ. 7527/31-1-2023) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, για εξώδικο (ή μη) συμβιβασμό για προσδιορισμό αποζημίωσης, σύμφωνα με την αρ. 29600/15-04-2019 Απόφαση Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής στην Πολ. Ενότητα 16, της περιοχής Έθνος για ιδιοκτησία με Κ.Α. 0472009 στο Ο.Τ. 826.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 234/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, Α. Χαλκιά 17, Χαλάνδρι, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 10/03/2023 μη αυτοτελής αίτηση προσωρινής διαταγής με ΓΑΚ 28412/2023 και ΕΑΚ 2575/2023 των Τ. Γ., Α. Ι., Μ. Α., Κ. Γ. κλπ. (σύνολο 27), συμβασιούχων στην καθαριότητα του Δήμου Χαλανδρίου κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 250/2023 απόφασης Δημάρχου (παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), όπως για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Τμήματος Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών κατά τη συνεδρίαση της 28.3.2023 ή σε κάθε μετ΄ αναβολή συνεδρίαση επί της από 3.2.2023 με αρ. πρωτ. 4783/7-3-2023 ένσταση της ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ