Title Image

19η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 13η Απριλίου 2023

19η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 13η Απριλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 07/04/2023
Α.Π.: 13231

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) τη 13η Απριλίου 2023, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στην EUROBANK για «ΤΕΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης, για την τοποθέτηση νέας παροχής ΕΥΔΑΠ στο Ο.Τ. 1140α στο Πάτημα Ι στα πλαίσια της εργολαβίας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ POCKETPARKS», ΑΜ 27_2022.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την καταβολή (συνδρομή) συγγενικών δικαιωμάτων στον οργανισμό GEA για τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσών, για την υπηρεσία προγραμματισμού, διοργάνωσης, επιμέλειας πολιτιστικών δράσεων – εκδηλώσεων.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του πολιτιστικού σωματείου με την επωνυμία: Θεατρικό Εργαστήρι Χαλανδρίου, για την πραγματοποίηση παράστασης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του 3ου Συστήματος Προσκόπων Τούφας Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Σκακιστικού Ομίλου Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία Δυναμικά Γάντια.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία: Ένωση Αρκάδων Χαλανδρίου, για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης.
 1. Έγκριση συμμετοχής και εξειδίκευση πίστωσης ποσού για τη συμμετοχή του Δήμου μας στα Βραβεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης – OTA AWARDS 2023.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας στην Agenda Pilot Training I in Hungary practice του προγράμματος PROCEED II, στην Ουγγαρία, από 20/4/2023 έως 23/4/2023.
 1. Απόδοση λογαριασμού 5.500,00 € για την υπηρεσία Περιοδικός έλεγχος οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο. Α΄ εξάμηνο 2023 για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου.
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εξοπλισμού πληροφορικής και πακέτων λογισμικού», με ΑΜ 146/2022.
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το έργο ’’ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ” στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘’Ελλάδα 2.0’’», με ΑΜ 166/2022.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικοί ανάδοχοι) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 293.000,00 € (καθαρό ποσό 236.290,33 € ΦΠΑ 24% 56.709,67 €). Α.Μ. 158/2022.
 1. Αποδοχή δωρεάς από τη ΦΛΥΑ Α.Ε..
 1. Συγκρότηση της “Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων του Δήμου Χαλανδρίου», ΑΜ 2/2023, προϋπ. 831,60 € με Φ.Π.Α., ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ”.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την απόκρουση της με Αρ. Κατ. ΑΚ325/2022 (ΕΦ151/2021 αρ. Διοικητικού Εφετείου) έφεσης της COCOMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (πρόστιμο υπαίθριας διαφήμισης).
 1. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τμήμα  2ο   Δημόσιο)  κατά  την  εκδίκαση  της  από  1.2019  και  με   ΕΑΚ 1693/2019 έφεσης του Π. Κ. κατά της με αριθμό 12009/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) και του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, όπως παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση της από 22/6/2022 με ΓΑΚ 3634/2022 με ΕΑΚ 26/2022 αγωγής των Π. Ε., Κ. Γ., Χ. Β., Π. Σ., Σ. Μ., Ξ. Σ., Τ. Ε., Μ. Α., Χ. Α., Χ. Δ., Ρ. Μ., Π. Ε., Π. Σ., Κ. Α.- Σ., Β. Μ., Ξ. Α., Α. Ε. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση για μη χορήγηση διαλείμματος).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361) για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προς υποστήριξη της από 31/5/2021 με αρ. κατ. Ε1270/2021 αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Χαλανδρίου για την αναίρεση της υπ’ αρ. 206/2021 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου (6ο Τμήμα), (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361) για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προς υποστήριξη της από 31/5/2021 με αρ. κατ. Ε1276/2021 αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Χαλανδρίου για την αναίρεση της υπ’ αρ. 207/2021 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου (6ο Τμήμα), (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 10/10/2022 με ΓΑΚ97676/2022 και ΕΑΚ 11112/2022 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά μέτρα) των Π. Γ., Σ. Ι. και Γ. Γ. υπάλληλοι ΙΔΟΧ κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, Α. Χαλκιά 17, Χαλάνδρι, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 05/04/2023 με ΓΑΚ 39428/2023 και ΕΑΚ 3692/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής του Α. Μ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχος).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 354/2023 απόφασης Δημάρχου (Άσκηση ένδικων μέσων ήτοι μηνυτήριας Αναφοράς κατ’ αγνώστων για δολιοφθορά στο χώρο της κοινόχρηστης Πλατείας του Πατήματος 2, στο Χαλάνδρι Αττικής).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 363/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 22/3/2023 με ΓΑΚ 32908/2023 και ΕΑΚ 3067/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής του Α. Γ. συμβασιούχου υπάλληλου της Πολιτικής Προστασίας κατά του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ