Title Image

21η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 27η Απριλίου 2023

21η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 27η Απριλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 21/04/2023
Α.Π.: 14510

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την  27η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Κατάρτιση της Διαχειριστικής Έκθεσης Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για την τοποθέτηση μίας (1) νέας παροχής ΕΥΔΑΠ, για την άρδευση παρτεριών της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Β/336, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 99/2023 ΑΔΑ: 6ΜΓΠΩΗΔ-5ΔΦ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 3.500,00 € στο Workmeeting του προγράμματος Erasmus+ RomahealthCareII και στο Workmeeting του προγράμματος Erasmus+Proceedgoespractice στη Γερμανία, από 28.3.2023 έως 30.3.2023.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου και υπηρεσία προστασίας του τοπίου της Ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη» (σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄ αποκλειστικότητα κατά το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016), έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 28/2023 μελέτης της  Δ/νσης Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 74.700,00 € και κατάρτιση όρων Διακήρυξης   Ανοιχτού   Ηλεκτρονικού   Διαγωνισμού   κάτω   των   ορίων   με    τίτλο: «Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου και υπηρεσία προστασίας του τοπίου της Ρεματιάς Χαλανδρίου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη» (σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄ αποκλειστικότητα κατά το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016).
 1. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0472009 στο Ο.Τ. 826.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 422/2023 απόφασης Δημάρχου (παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά την εκδίκαση της από 06/04/2023 με ΓΑΚ 39909/2023 και ΕΑΚ 3736/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Β.Δ., Σ.Ρ. κλπ (σύνολο 9), συμβασιούχων στην καθαριότητα του Δήμου Χαλανδρίου κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 439/2023 απόφασης Δημάρχου (Εκπροσώπηση του Δημάρχου Χαλανδρίου ενώπιον της Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 440/2023 απόφασης Δημάρχου (Άσκηση ένδικων μέσων ήτοι μηνυτήριας Αναφοράς κατ’ αγνώστων για παράνομες ενέργειες στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 441/2023 απόφασης Δημάρχου (Εκπροσώπηση της Αντιδημάρχου Χαλανδρίου ενώπιον της Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 442/2023 απόφασης Δημάρχου (Εκπροσώπηση του Προϊστάμενου του Κοιμητηρίου του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον της Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 443/2023 απόφασης Δημάρχου (Εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου Χαλανδρίου ενώπιον της Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ