Title Image

22η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 4η Μαΐου 2023

22η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 4η Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 28/04/2023
Α.Π.: 15599

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 4η Μαϊου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την τοποθέτηση νέας παροχής ΕΥΔΑΠ.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας στην agendaPilotTrainingIIIinHungary του προγράμματος ROMAHEALTHCAREII, στην Ουγγαρία, από 8/5/2023 – 16/5/2023.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Β/336, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 99/2023 ΑΔΑ: 6ΜΓΠΩΗΔ-5ΔΦ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 3.500,00 € στο Workmeeting του προγράμματος Erasmus+ RomahealthCareII και στο Workmeeting του προγράμματος Erasmus+Proceedgoespractice στη Γερμανία, από 28.3.2023 έως 30.3.2023.
 1. Έγκριση των όρων δημοπρασίας  για  την  επιλογή  Αναδόχου  κατασκευής  του  έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 2/2023,  προυπ.: 5.234.257,00€ (με Φ.Π.Α.).
 1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της προσφοράς του τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURALHIDRANT (URBANINNOVATIVEACTIONS)» και κατακύρωση της σύμβασης της υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή.
 1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός για μη καταχωρημένο τιμολόγιο με αρ. 807/28-09-2021.
 1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός για μη καταχωρημένο τιμολόγιο με αρ. 7/21-07-2022.
 1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός για μη καταχωρημένο τιμολόγιο με αρ. 29/22-12-2022.
 1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός επί αιτήματος αποζημίωσης του κ. Κ.Σ. για υλικές ζημίες που υπέστη το όχημα ιδιοκτησίας Χ.Α. από μετακίνηση κάδου απορριμμάτων λόγω σφοδρών ανέμων.
 1. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Tριμελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων – Τμήμα Δημόσιο 1) κατά τη συζήτηση της από 23-5-2022 με ΕΑΚ 663/2022 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των Μ.Σ. κλπ κατά του Δήμου Χαλανδρίου κλπ.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Δημητράκη, (με ΑΜ ΔΣΑ 31361), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα) κατά την εκδίκαση της με αρ. κλ. ΚΛ575/30-1-2023 και ΑΒΕΜ: ΕΦ3524/15-12-2021 έφεσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά της “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” για την εξαφάνιση της με αρ. 9318/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (7ο Μονομελές).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Δημητράκη, (με ΑΜ ΔΣΑ 31361), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο τμήμα) κατά την εκδίκαση της από 25-10-2021 με ΑΒΕΜ: ΕΦ3525/15-12- 2021 και αρ. κλ. ΚΛ578/30-1-2023 έφεσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. κατά του Δήμου Χαλανδρίου κατά και της με αρ. 3910/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (7ο Μονομελές) και των από 24-4- 2023 με αρ. καταχ: ΠΛ53/24-4-2023 προσθέτων λόγων επί της εν λόγω έφεσης.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Δημητράκη, (με ΑΜ ΔΣΑ 31361), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα) κατά την εκδίκαση της με αρ. κλ. ΚΛ579/30-1-2023 και ΑΒΕΜ: ΕΦ3596/21-12-2021 έφεσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την εξαφάνιση της με αρ. 9310/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (7ο Μονομελές).
 1. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, όπως παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (1ο Τμήμα) κατά την εκδίκαση της από 29/3/2022 με ΓΑΚ 1501/2023 και ΕΑΚ 1070/2023 έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Χαλανδρίου και κατά της υπ’ αρ. 278/2021 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τακτική διαδικασία (κυριότητα κτιρίου ΚΕΠ).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 454/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806 όπως γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά του υπ’ αρ. 36/2023 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α/79/30-3-2023) για τη μεταφορά του Καζίνο).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ