Title Image

27η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 1η Ιουνίου 2023

27η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 1η Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 02/06/2023
Α.Π.: 20914

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 8η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2022 του Δήμου Χαλανδρίου.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023.

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Θέατρο της Ρεματιάς.

5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για τη συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στο θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Bravo Sustainability Dialogue & Awards.

6. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου».

7. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δύο σωλήνων υψηλής πίεσης».

8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία Γ.Σ. Προμηθέας Χαλανδρίου.

9. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού.

10. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας για το πρόγραμμα FOOD CONNECTIONS, στην Ιταλία, από 12/6/2023 έως 16/6/2023.

11. Έγκριση παράτασης της ολοκλήρωσης του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. από τις 30/06/2023 στις 30/06/2024.

12. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο : «Προμήθεια Υλικών Σήμανσης» Α.Μ. 37/2023, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 37/2023 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Σήμανσης» Α.Μ. 37/2023.

13. Έγκριση Πρακτικού Νο2 (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) & Νο 3 (κατακύρωσης) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χαλανδρίου» Α.Μ. 133/2022.

14. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ» με ΑΜ 47/2022.

15. Ακύρωση εν μέρη της απόφασης 118/2023 και έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» με Α.Μ. 3/2023.

16. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για την αποζημίωση λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0474004 στο Ο.Τ. 824, μετά την Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Έθνος’ του Δήμου Χαλανδρίου.

17. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της 2Α1/2022 Διορθωτικής της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ‘Πάτημα Ι’ του Δήμου Χαλανδρίου για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 011129 στο Ο.Τ. 1141.

18. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (5ο Τμήμα – Μονομελές) κατά την εκδίκαση της με αριθμό εισαγωγής ΠΡ1010/2-3-2022 προσφυγής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Χαλανδρίου.

19. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (1ο Τμήμα – Μονομελές) κατά την εκδίκαση της με αριθμό εισαγωγής ΠΡ718/11-2-2022 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ” κατά του Δήμου Χαλανδρίου.

20. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279), όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού και τον προσδιορισμό τιμής μονάδας για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα μετά την Κύρωση της Ε5/2021 Διορθωτικής της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Έθνος» του Δήμου Χαλανδρίου της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0474014 στο Ο.Τ. 824, βάσει των με αρ. πρωτ. 11381/28-3-2023 και 11382/28-3-2023 αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών Μ. Μ. και Ζ. Ε..

21. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656 όπως γνωμοδοτήσει επί υποβληθέντος αιτήματος (αρ. 16539/2023) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, για συνεπικουρία σχετικά με το αίτημα άρσης απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 662 επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Λέσβου και Αδριανείου του Δήμου Χαλανδρίου.

22. Έγκριση της υπ’ αρ. 684/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 25/05/2023 με ΓΑΚ 56403/2023 και ΕΑΚ 5258/2023 μη αυτοτελούς αίτησης με προσωρινή διαταγή των Π. Ε., Κ. Α. κλπ. (συν. 9) συμβασιούχων υπάλληλων Κοινωφελούς προγράμματος ΔΥΠΑ, κατά του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ