Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στα σχολείαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  & «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας & Τομπάζη 18

Τηλέφωνο: 210 6820464

e-mail: tm.politismou@halandri.gr

 

Χαλάνδρι, 18/10/2019

Αρ. Πρ.: 44915

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, αφηγήσεις κ.λπ) για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου. Οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν στις αίθουσες εκδηλώσεων των σχολείων κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού σχολικού τους προγράμματος. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν: α) στοιχεία του φορέα αναλυτικά (όπως αναγράφονται στο τιμολόγιο), β) σύντομη περιγραφή του έργου καθώς και τις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται, γ) οικονομική προσφορά, δ) ιστορικό του καλλιτεχνικού σχήματος, ε) βιογραφικά συντελεστών και στ) οπτικό υλικό.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2019

Οι προτάσεις να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: alexandra.papasotiriou@halandri.gr ή στη aetopoli@otenet.gr

Επίσης καλό είναι να γνωρίζετε ότι αν επιλεγεί η πρότασή σας για μία ή περισσότερες παραστάσεις, των οποίων το κόστος υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 € προ ΦΠΑ, θα απαιτηθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές/νόμιμους εκπροσώπους και β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 (καταστατικό εταιρείας)

 

Ο Προϊστάμενος του Τμ. Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δράσεων

Αλέκος Βαρβέρης

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Ελένη ΚούκαΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση