Title Image

Άδειες Καταστημάτων

Κάντε κλικ στα παρακάτω κουμπιά, ώστε να πληροφορηθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε περίπτωση:

Νέα γνωστοποίηση (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφοι)

Δικαιολογητικά

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του

οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση.

Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου:

 • αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία σύμφωνα με το παράρτημα Α. Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή -οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).
 • επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
 • εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο η γνωστοποίηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Διαδικασία γνωστοποίησης

Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ – Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων με αρ. πρωτ. Φ15/οικ.62588/754 από την 06/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr. Πριν την ηλεκτρονική κατάθεση της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο. Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα στην επαλήθευση της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο και δεν διαθέτει τη βεβαίωση ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

Περαιτέρω πληροφορίες στον Ν.4442/2016 και στα άρθρα 2 και 3 της ΚΥΑ 16228/2017

Μεταβολή γνωστοποίησης (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφοι)

Δικαιολογητικά

Η μεταβολή της γνωστοποίησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr.

-Σε περίπτωση που η μεταβολή αφορά σε προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας, απαιτείται παράβολο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις μεταβολής δεν απαιτείται παράβολο.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Η γνωστοποίηση μεταβάλλεται εφόσον επέλθουν αλλαγές στα στοιχεία της αρχικής γνωστοποίησης. Η μεταβολή πρέπει να έχει υποβληθεί πριν το κατάστημα δραστηριοποιηθεί υπό τα νέα στοιχεία.

Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός φορέας υποχρεούται σε γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Ο νέος φορέας αποδέχεται τη μεταβολή μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Στην περίπτωση που η μεταβολή αφορά μόνο στα στοιχεία του φορέα, τυχόν εγκρίσεις και πιστοποιητικά εξακολουθούν να ισχύουν για το κατάστημα και υπό το νέο φορέα μέχρι τη λήξη τους. Στην ως άνω περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας, οφείλεται να  τηρείται στο φάκελο του καταστήματος επικαιροποιημένη βεβαίωση που να αναφέρει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.  Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να εκδώσει την επικαιροποιημένη βεβαίωση εντός δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο νέος φορέας τηρεί στο φάκελο του καταστήματος αντίγραφο τόσο της μεταβολής της γνωστοποίησης, των γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της μεταβολής, καθώς και όλων των δικαιολογητικών.

Περαιτέρω πληροφορίες στον Ν.4442/2016 και στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 16228/2017

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων

Δικαιολογητικά

Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο της γνωστοποίησης τη χρήση μουσικής, με προσδιορισμό της μέγιστης Α – ηχοστάθμης, του χώρου κ.τ.λ.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. Για την χορήγηση  άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄ 15) περί παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό.

Περαιτέρω πληροφορίες στο άρθρο 29 του Ν.4442/2016 και στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 16228/2017

Μηχανήματα αυτόματης πώλησης παρασκευής-πώλησης τροφίμων ποτών

Δικαιολογητικά

Για τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης παρασκευής – πώλησης τροφίμων και ποτών, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ηλεκτρονικά την απλουστευμένη γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Την απλουστευμένη γνωστοποίηση την υποβάλει το πρόσωπο που διαχειρίζεται και

εγκαθιστά τα μηχανήματα στην Ελληνική Επικράτεια και όχι το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χώρο στον οποίο τοποθετείται το μηχάνημα.

Περαιτέρω πληροφορίες στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 16228/2017

Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αστοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτήρια

Δικαιολογητικά

Για την παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ηλεκτρονικά την απλουστευμένη γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Περαιτέρω πληροφορίες στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 16228/2017

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Πώληση τυποποιημένων προϊόντων

Δικαιολογητικά

Για την πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ενδεικτικά παγωτών, αναψυκτικών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά καταστήματα υποβάλλεται η απλουστευμένη γνωστοποίηση του παραρτήματος Ε χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση από τον Δήμο ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Περαιτέρω πληροφορίες στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 16228/2017

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Χορήγηση αδειών προσφοράς διαδικτύου

Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση από τον οικείο δήμο ή την κοινότητα της άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, σε αμιγή ή μικτά καταστήματα ή αίθου- σες, υποβάλλονται από τον αιτούντα εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και προκειμένου περί εταιρειών ή σωματείων από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια.

Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση,

από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α’ 75) και πρόσφατο (όχι πέραν του τριμήνου) αντίγραφο ποινικού μητρώου «δικαστικής χρήσης», που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας δικαστικής αρχής στο Δήμο ή Κοινότητα στον οποίο υπεβλήθησαν τα λοιπά δικαιολογητικά.

γ. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα ή η παραχώρηση στον αιτούντα.

δ. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, υπό κλίμακα 1:50, συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, σε δύο αντίτυπα και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, προοριζόμενος για κατάστημα.

ε. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

στ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής.

ζ. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.

η. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (ΦΕΚ) καταστατικού προκειμένου περί Εταιρείας ή Σωματείου.

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λει- τουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής.

Προκειμένου περί μικτών καταστημάτων που έχουν εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, δεν απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται από τις διατάξεις των υποπαραγράφων  γ, δ, ε και ζ.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εκδίδεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από έλεγχο για τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή τους.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω άδειας αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 1827/ΤΕΥΧΟΣ Β/2003.

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου

Δικαιολογητικά

ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ: Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας, μετά από προέγκριση, κατά τη

διαδικασία του άρθρου 80 του ΔΚΚ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας. Για την προέγκριση καταβάλλεται το παράβολο.

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά ;

α. Για τον κλειστό παιδότοπο:

 1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.
 2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ……….. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων».
 5. Σχεδιάγραμμα κατόψεως και τομή του καταστήματος, σε τρία αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Το σχεδιάγραμμα θεωρείται εις τριπλούν από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται αυθημερόν, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης.
 6. Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεώρησης πρέπει να εκδίδονται από τον αναγνωρισμένο φορέα. Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εν ελλείψει κανονισμού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών συμφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστημα.

β. Για τους υπαίθριους παιδότοπους απαιτούνται κατ’ αναλογία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.

γ. Για τους παιδότοπους σε χώρους όπου θα ασκηθεί ή ασκείται διαφορετική δραστηριότητα πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την άσκηση της

κατά περίπτωση δραστηριότητας προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά 6 και 7.

Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου:  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου αντικαθίσταται με νέα, χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μεταβίβασης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, του παιδότοπου σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή τροποποίηση των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

β) Μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης.

γ) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου, του υπευθύνου του παιδότοπου.

δ) Εισόδου νέου εταίρου ή αποχώρησης εταίρου από εταιρική επιχείρηση.

ε) Αποχώρησης των ιδρυτικών μελών προσωπικής εταιρείας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της.

στ) Αλλαγής της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας και

ζ) Αλλαγής επωνυμίας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Δήμο ή την Κοινότητα μόνο την αίτηση για αντικατάσταση της άδειας, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεταβολή αυτή, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρόσωπό του, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση της περ. α4 όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταφοράς, επέκτασης, αλλαγής ή τροποποίησης των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω άδειας αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 1364/ΤΕΥΧΟΣ Β/2007.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Άδεια δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Κατάθεση πλήρη τεχνικών στοιχείων της κολυμβητικής δεξαμενής εις τριπλούν (έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς ότι η κολυμβητική δεξαμενή και οι υπόλοιποι χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, ικανοποιούν από άποψη κατασκευής και λειτουργίας τους υποχρεωτικούς όρους της υπ’ αρθμ. Γ1/443/1973 Υγειονομικής Διάταξης.
 • Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο λόγω ασθένειας, αναπηρίας, ηλικίας, απομακρυσμένου τόπου διαμονής δεν μπορεί να εποπτεύει αποτελεσματικώς την δεξαμενή ή αν είναι νομικό πρόσωπο, στην αίτηση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του οριζόμενου υπευθύνου φυσικού προσώπου, το οποίο θα μεριμνά για την καλή και σύμφωνη με τους όρους της υπ’ αριθμ. Γ1/443/1973 Υγειονομικής Διάταξης, λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής.

 Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω άδειας αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 87ΤΕΥΧΟΣ Β/1973.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Άδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Δικαιολογητικά

Για τις σωματειακές εγκαταστάσεις (ιδιοκτησίας σωματείων αναγνωρισμένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), οι οποίες ανήκουν στις ομάδες Α1,Α2,Β1,Β2,Δ ΚΑΙ Ε1 (όπως αυτές αναφέρονται στον Ν. 4479/2017 άρθρο 4) απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

– Αίτηση

– Ο νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου ή ιδιώτης μηχανικός βεβαιώνουν σε ποιά

κατηγορία του άρθρου 56Α (ΦΕΚ 94/τεύχος Β/2017) υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση στην οποία δραστηριοποιείται το σωματείο. Ιδιώτης μηχανικός ελέγχει την εγκατάσταση και

βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Α’ 5368). Οι παραπάνω βεβαιώσεις συνοδεύονται από αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (καταστατικό του σωματείου, απόφαση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α., οικοδομική άδεια του κτίσματος, πιστοποιητικό πυρασφάλειας κλπ.).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω άδειας αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 94/ΤΕΥΧΟΣ Α/2017 και ΦΕΚ3568/ΤΕΥΧΟΣ Β/2017. Διευκρινίσεις δίνονται στην εγκύκλιο 2 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ).

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Άδεια τοποθέτησης διαφημιστικής πινακίδας

Δικαιολογητικά

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
Προκειμένου να τοποθετηθεί διαφημιστική πινακίδα σε πρασιά (όπου επιτρέπεται) θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Τοπογραφικό του χώρου με επισήμανση του σημείου τοποθέτησης της πινακίδας
 • Σκαρίφημα της πινακίδας με τις διαστάσεις και όλα τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη της εταιρείας/επιχείρησης/καταστήματος όπου θα δηλώνεται οτι τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της πινακίδας είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.2496/01 και τις ΚΥΑ 38110/02 και 52138/03, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
 • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό για τη στατική επάρκεια της πινακίδας
 • Επικυρωμένο έγγραφο των ιδιοκτητών του κτιρίου που να αποδεικνύει τη σύμφωνη γνώμη για την τοποθέτηση της πινακίδας

Αφού ελεγχθούν τα παραπάνω από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου στην συνέχεια προωθούνται (Ν.2946/2001, παρ.2) προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και την Πολεοδομία Αν.Αττικής για την γνώμη της πρωτοβάθμιας Ε.Π.Α.Ε. για την απαραίτητη έγκριση.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων (2ος όροφος)

email επικοινωνίας:  tmima.adeion@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Δήμος Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)