Κάντε κλικ στα παρακάτω κουμπιά, ώστε να πληροφορηθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε περίπτωση:

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για νόμιμη χρήση

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

 

Δικαιολογητικά

1.Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας(δυο όψεων)

2. Ένα από τα παρακάτω έγγραφα

α) Απόδειξη  ΔΕΚΟ (του τελευταίου έτους)

β) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (του τελευταίου έτους)

γ) Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο .

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο  (Ν.3463/06,άρθρο 279)

3. Αν δεν παρευρίσκεται ο ίδιος ,τότε χρειάζεται εξουσιοδότηση .

4. Αν υπάρχει εξουσιοδότηση, θα πρέπει να κατατεθούν σε φωτοτυπία οι ταυτότητες του ενδιαφερόμενου και του εξουσιοδοτούντα

5. Σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους(π.χ φοιτητή) προσκομίζεται Ε1.

 

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών

email: protokollo@halandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής

Kεντρικό Δημαρχείο (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

 

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

 

Δικαιολογητικά

1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας(δύο όψεων)

2. Ένα από τα παρακάτω έγγραφα

α) Απόδειξη  ΔΕΚΟ (δύο τελευταίων ετών)

β) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (δυο τελευταίων ετών)

γ) Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο .

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο (Ν.3463/06, άρθρο 279).

3.Αν δεν παρευρίσκεται ο ίδιος, τότε χρειάζεται εξουσιοδότηση .

4.Αν υπάρχει εξουσιοδότηση, θα πρέπει να κατατεθούν σε φωτοτυπία , οι ταυτότητες του ενδιαφερόμενου και του εξουσιοδοτούντα .

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών

email: protokollo@halandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής

Kεντρικό Δημαρχείο (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

 

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας φιλοξενίας

Δικαιολογητικά

1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας(δύο όψεων)

2. Ένα από τα παρακάτω έγγραφα

α) Απόδειξη  ΔΕΚΟ (δύο τελευταίων ετών)

β) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (δυο τελευταίων ετών)

γ) Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο .

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο (Ν.3463/06, άρθρο 279).

3. Αν δεν παρευρίσκεται ο ίδιος, τότε χρειάζεται εξουσιοδότηση .

4. Αν υπάρχει εξουσιοδότηση, θα πρέπει να κατατεθούν σε φωτοτυπία , οι ταυτότητες του ενδιαφερόμενου και του εξουσιοδοτούντα .

5. Ε1 (που να φαίνονται τα προστατευόμενα άτομα στον πίνακα 8), για να μπορούν να  αναφερθούν στην φιλοξενία.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών

email: protokollo@halandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής

Kεντρικό Δημαρχείο (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

 

Γενική Αίτηση

Δικαιολογητικά

  1. Γενική αίτηση (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
  2. Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών

email: protokollo@halandri.gr

Σημεία Υποβολής / Παραλαβής

Kεντρικό Δημαρχείο (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση