Κάντε κλικ στα παρακάτω κουμπιά, ώστε να πληροφορηθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε περίπτωση:

Δήλωση γέννησης

Δικαιολογητικά

 1. Ταυτότητες των γονέων
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο)
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης των γονέων (Πρόσφατο)
 4. Δήλωση Γέννησης ιατρού ή μαιευτήρα/μαίας με θεωρημένο το γνήσιος υπογραφής σε Αστυνομικό Τμήμα
 5. Λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του ενός εκ των δύο γονέων (εάν υπάρχει φιλοξενία χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση αυτού που παρέχει τη φιλοξενία σε Αστυνομικό Τμήμα)
 6. Βεβαίωση από σύλλογο ιατρού ή μαιευτήρα/μαίας ή κάρτα μαιευτήρα/μαίας σε ισχύ

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημείο Δήλωσης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Υπόχρεοι για την δήλωση τέκνου γεννημένου σε σπίτι είναι οι γονείς ή ο/η ιατρός ή ο μαιευτήρας ή η μαία στο Ληξιαρχείο του τόπου που πραγματοποιήθηκε η γέννηση.

Σημειώνεται ότι η δήλωση γέννησης με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών θα πρέπει να λάβει χώρα στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός δέκα (10) ημερών. Εάν η δήλωση γίνει πέραν της συγκεκριμένης προθεσμίας τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος με e-παράβολο.

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Δικαιολογητικά
Αίτηση προς Ληξιαρχείο (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
Αστυνομική ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημείο Υποβολής Αίτησης
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημείο Παραλαβής Αντιγράφου
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Επειδή τα δικαιολογητικά ποικίλουν κατά περίπτωση, επικοινωνήστε απαραιτήτως με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου (βλ. παραπάνω).
Η Ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο γεννήθηκε το τέκνο. Επομένως το Δημαρχείο την χορηγεί μόνο για άτομα που γεννήθηκαν στο Δήμο Χαλανδρίου. Εάν η γέννηση έγινε σε μαιευτήριο που ανήκει σε άλλο Δήμο, αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του οικείου δήμου.

Δήλωση Βάπτισης

Δικαιολογητικά
Αίτηση προς Ληξιαρχείο (χορηγείται από την υπηρεσία)

Αστυνομική ταυτότητα

Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό υπογεγραμμένη από τον λειτουργό, τους γονείς και τον ανάδοχο

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημείο Δήλωσης
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου (έκθεση βάπτισης και στέλνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης)

Υπόχρεοι προς δήλωση της βάπτισης είναι:

α) ο πατέρας ή η μητέρα

β) Αστυνομική ταυτότητα ή άδεια παραμονής αν πρόκειται για αλλοδαπούς

 

«Η δήλωση Ονοματοδοσίας και Βάπτισης μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του GOV.GR πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76).

Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης;

Η δήλωση της βάπτισης δεν έχει χρόνο λήξης.

Δήλωση Γάμου

Δικαιολογητικά

 • Δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, η οποία έχει εκδοθεί κατά την τέλεση είτε από τον θρησκευτικό λειτουργό αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο είτε από τον Δήμο Χαλανδρίου αν πρόκειται για πολιτικό γάμο, είτε από τον Πρέσβη, αν πρόκειται για πολιτικό γάμο που τελέστηκε εντός Πρεσβείας στον Δήμο Χαλανδρίου.
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, εκτός εάν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω δήλωση.
 • Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, από το αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημείο Υποβολής Αίτησης
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημείο Παραλαβής Αντιγράφου
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Υπόχρεοι προς δήλωση : Ο ένας εκ των δυο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο γάμος πρέπει να δηλωθεί εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσής του. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο με e-παράβολο.

Στην δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία τέλεσής του, οι ακριβείς ημερομηνίες και τόποι γέννησης των συζύγων, οι ιθαγένειες, οι αριθμοί Δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., οι βαθμοί γάμου καθώς και οι συνταξιοδοτικοί φορείς ασφάλισης και τα επαγγέλματά τους.

Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, στην ως άνω δήλωση πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα ονόματα και επώνυμά τους, όπως επίσης τα ονόματα και επώνυμα των γονέων τους, που φέρουν την στιγμή που τελέστηκε ο γάμος, με ελληνικούς και σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες.

Βαπτιστικά ονόματα αλλοδαπών, που δεν έχουν αναγνωριστεί από την χώρα τους και δεν αναγράφονται στα διαβατήριά τους, δεν πρέπει να προστίθενται ως δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους στην δήλωση τέλεσης γάμου.

Το γνήσιο της υπογραφής των θρησκευτικών λειτουργών πρέπει να θεωρείται από τις οικείες τους Εκκλησιαστικές Αρχές.

Για να δηλωθεί γάμος, ο οποίος τελέστηκε σε Πρεσβεία άλλου Κράτους, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, πρέπει να προσκομίζεται η πρωτότυπη δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από το Υπουργείο Εξωτερικών με την μετάφρασή της.

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γάμου

Δικαιολογητικά
Αίτηση προς Ληξιαρχείο (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
Αστυνομική ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημείο Υποβολής Αίτησης
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημείο Παραλαβής Αντιγράφου
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου).

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Δικαιολογητικά
Αίτηση προς Ληξιαρχείο (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
Αστυνομική ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αντιγράφου
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Επειδή τα δικαιολογητικά ποικίλουν κατά περίπτωση, επικοινωνήστε απαραιτήτως με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου (βλ. παραπάνω).
Ο θάνατος δηλώνεται στο Δήμο που συνέβη το γεγονός ή στο Δήμο που θα γίνει η ταφή

Δήλωση υιοθεσίας ανηλίκου

Δικαιολογητικά

 • Δικαστική Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Απόφαση Αλλοδαπής Δικαστικής Αρχής με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά που συνοδεύεται με Δεδικασμένο από Ελληνικό δικαστήριο
 • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της πόλης που εκδόθηκε η Δικαστική Απόφαση
 • Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/των γονέα/ων (Αν οι γονείς δεν έχουν κοινή Οικ.Μερίδα θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και για τους δύο γονείς) (Πρόσφατο)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης (Πρόσφατη)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Πρόσφατη) (αν έχει γεννηθεί στην ημεδαπή) ή Πιστοποιητικό Γέννησης (αν έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή με την απαραίτητη σφραγίδα που αποδεικνύει τη γνησιότητα του εγγράφου) του τέκνου
 • Ταυτότητες

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημείο Δήλωσης
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Η σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης του θετού τέκνου που υιοθετείται, πραγματοποιείται στο Ληξιαρχείο του Χαλανδρίου  ΜΟΝΟ αν οι θετοί γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι του Χαλανδρίου.

Υπόχρεοι προς δήλωση υιοθεσίας είναι οι θετοί γονείς ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους θετούς γονείς.

Δήλωση διαζυγίου

Δικαιολογητικά

 1. ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ:
 • Απόφαση του Δικαστηρίου που λύνει τον γάμου
 • Την έκθεση της κοινής παραίτησης από τα ένδικα μέσα και των δύο συζύγων
 • Το πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης ένδικων μέσων
 • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων.
 1. ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ:
 • Απόφαση του Δικαστηρίου που λύνει τον γάμο
 • Επίδοση της απόφασης στον εναγόμενο
 • Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης ένδικων μέσων, μετά την παρέλευση της από τον νόμο οριζόμενης προθεσμίας

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημεία Υποβολής Αίτησης
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής Αντιγράφου
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο, τότε μαζί με τα παραπάνω, πρέπει να προσκομιστεί και το διαζευκτήριο της εκκλησίας, προκειμένου να δηλωθεί και η πνευματική λύση του γάμου.

Η δήλωση του διαζυγίου γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητη η δικαστική απόφαση, μετά την παρέλευση της οποίας επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.

Στην περίπτωση της σύνταξης έκθεσης διαζυγίου είναι απαραίτητη και η προσκόμιση πρόσφατης ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Στην περίπτωση διαζυγίου εξωτερικού πρέπει να προσκομιστεί η αλλοδαπή απόφαση που λύνει τον γάμο και πιστοποιητικό της ίδιας αρχής, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία αμετακλήτου, επισημειωμένα με σφραγίδα apostille και μετάφρασή τους.

Αν πρόκειται για απόφαση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πρέπει να αναγνωριστεί το δεδικασμένο της με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία πρέπει να επιδοθεί στον Εισαγγελέα και μετά από παρέλευση 30 ημερών για κάτοικο Ελλάδας ή 60 ημερών για κάτοικο εξωτερικού, πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου που να βεβαιώνει ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατ’ αυτής.

Η δήλωση του διαζυγίου γίνεται από έναν εκ των συζύγων, ή από αντιπρόσωπο, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (άρθρο 10 του Ν.344/1976)

Δήλωση συμφώνου συμβίωσης

Δικαιολογητικά

 • Το Σύμφωνο Συμβίωσης που κατήρτισε ο Συμβολαιογράφος
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, η οποία να περιλαμβάνεται στο Σύμφωνο
 • Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, στο αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημείο Δήλωσης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

H Δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των συμβαλλομένων. όπως αναγράφεται στο Σύμφωνο.

Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν κοινή κατοικία, τότε δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας του δηλούντος συμβαλλομένου.

Υπόχρεοι προς δήλωση : Ο ένας εκ των δυο συμβαλλομένων.

Στο Σύμφωνο Συμβίωσης, πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία σύνταξής του, οι ακριβείς ημερομηνίες και τόποι γέννησης των συζύγων, οι ιθαγένειες, οι αριθμοί Δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., οικογενειακή κατάσταση, καθώς και οι συνταξιοδοτικοί φορείς ασφάλισης και τα επαγγέλματά τους.

Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, στο Σύμφωνο Συμβίωσης πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα ονόματα και επώνυμά τους, όπως επίσης τα ονόματα και επώνυμα των γονέων τους, που φέρουν την στιγμή που καταρτίστηκε το εν λόγω Σύμφωνο, με ελληνικούς και σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες.

Βαπτιστικά ονόματα αλλοδαπών, που δεν έχουν αναγνωριστεί από την χώρα τους και δεν αναγράφονται στα διαβατήριά τους, δεν πρέπει να προστίθενται ως δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους στο Σύμφωνο Συμβίωσης.

Αντίγραφο συμφώνου συμβίωσης

Δικαιολογητικά
Αίτηση προς Ληξιαρχείο (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
Αστυνομική ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημείο Υποβολής Αίτησης
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημείο Παραλαβής Αντιγράφου
Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Δήλωση λύσης συμφώνου συμβίωσης

Δικαιολογητικά

Η δήλωση της λύσης του συμφώνου συμβίωσης γίνεται από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται (ανεξάρτητα αν πρόκειται για σύμφωνο συμβίωσης που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3719/2008 ή του Ν.4356/2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4356/2015.

Συγκεκριμένα αν πρόκειται:

 • για συναινετική λύση, με την προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης συμφώνου συμβίωσης
 • για μονομερή λύση, με την προσκόμιση συμβολαιογραφικής δήλωσης, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση
 • αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών, με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημείο Δήλωσης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη

Δικαιολογητικά

 • Για τη λύση του γάμου απαιτείται η προσκόμιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου.
 • Σε περίπτωση που ο γάμος έχει τελεστεί με ιερολογία της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας απαιτείται η προσκόμιση:
  • της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου και
  • της πνευματικής λύσης αυτού από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποια ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος, και στην οποία εμπεριέχεται η παραγγελία αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την λύση αυτού.
 • Υπόχρεος για τη δήλωση λύσης του γάμου είναι: οι σύζυγοι ή ένας από αυτούς ή τρίτος δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
 • Για τη λύση του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν υφίσταται εκπρόθεσμο δήλωσης λύσης του γάμου, δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος της λύσης του γάμου άρχεται από την ημερομηνία δήλωσης και κατάθεσης του στο ληξιαρχείο.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Ληξιαρχείου

e-mail : lixiarxeio@halandri.gr

Σημείο Δήλωσης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

1. Η λύση του γάμου απαγγέλλεται είτε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση είτε με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων.

2. Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων για τη λύση του γάμου αποτυπώνεται σε συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 – 4 του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

3. Η λύση του γάμου με την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου. Δηλαδή ως ημερομηνία λύσης γάμου είναι η ημερομηνία δήλωσης και κατάθεσης στο ληξιαρχείο αντιγράφού της συμβολαιογραφικής πράξης.

Παράδειγμα: Εάν η βεβαίωση λύσης του γάμου που αναγράφεται στην συμβολαιογραφική πράξη είναι 2 Φεβρουαρίου 2018 και η κατάθεση της συμβολαιογραφική πράξης στο ληξιαρχείο γίνεται την 18η Φεβρουαρίου 2018, τότε ο γάμος λύνεται την 18η Φεβρουαρίου 2018.

4. Η κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης περί λύσης γάμου γίνεται μόνον στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί η σύσταση του γάμου, σε αντίθεση με όσα ισχύουν για την καταχώριση λύσης γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

5. Επισημαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις λύσης γάμου (με συμβολαιογραφικό έγγραφο) δεν τίθεται θέμα αμετακλήτου δεδομένου ότι το «αμετάκλητο» είναι δικονομική έννοια και συνεπώς αφορά μόνον τη λύση γάμου με δικαστική απόφαση.

6. Στην περίπτωση λύσης γάμου, ο οποίος έχει τελεστεί με ιερολογία της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας είναι υποχρεωτική η πνευματική λύση αυτού, προκειμένου να δηλωθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο.