Title Image

Προκηρύξεις δημόσιου τομέα και αγγελίες εργασίας

Προκηρύξεις δημόσιου τομέα και αγγελίες εργασίας

Το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων του Δήμου Χαλανδρίου ενημερώνει για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, για προκηρύξεις και υπάρχουσες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Οι αγγελίες αντλούνται από διάφορες ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας και είναι στην ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου ο τρόπος διαχείρισής τους.

Προκηρύξεις δημόσιου τομέα

Λοιπό επικουρικό προσωπικό:  Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα τήρησης επικουρικών καταλόγων (loipoepikouriko.gr) για προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία. Ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού. Διευκρινίζεται ότι δεν θα είναι επιλέξιμες όλες οι ειδικότητες για όλες τις θέσεις αλλά μόνο για τις θέσεις που έχουν πρόωρα εξαντληθεί από υποψηφίους. Η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 18-12-2020, στις 09.00 π.μ. και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 22-12-2020 και ώρα 15.00 μ.μ.   www.loipoepikouriko.moh.gov.gr

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα για τις ανάγκες αυτής εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ρεθύμνης, Καρδίτσας, Κοζάνης, Έβρου, Σερρών, Αιτωλοακαρναρνίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων και Λέσβου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100 Θέσεις (19 Για την Αθήνα)   ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Οι υποψήφιοι για την απόδειξη, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (d1 b.gram@mofadm.gr ή aade.central@aade.qr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του Ν.4440/2016, 64 του Ν.4590/2019 και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)» με σήμανση έκδοσης «02/12/2019» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ««ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

⇒  Προκήρυξη  του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για 1.600 επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.).

Θα επιλεγεί προσωπικό πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων: πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Το νέο προσωπικό θα ενταχθεί σε διάφορους κλάδους του Στρατού Ξηράς: από το Οικονομικό και Υγειονομικό μέχρι τα Τεθωρακισμένα και την Αεροπορία Στρατού. Κριτήρια και η διαδικασία επιλογής υποψηφίων παρακάτω (δείτε και το αντίστοιχο ΦΕΚ)

α. Μοριοδότηση γραμματικών γνώσεων (μοριοδοτούνται οι γραμματικές γνώσεις μόνο του ανωτέρου επιπέδου):

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 450 μονάδες
 • Σπουδαστές Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τις μισές διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου: 350 μονάδες.
 • Απόφοιτοι ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια κρατική υπηρεσία (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 300 μονάδες.
 • Σπουδαστές ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) περατώσαντες τουλάχιστον το πρώτο (1ο) έτος: 250 μονάδες
 • Απόφοιτοι σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλην Λυκείων) παντός τύπου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): 160 μονάδες
 • Απόφοιτοι Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 12 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα).
 • Απόφοιτοι Β’ τάξης Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): 105 μονάδες. (8) Απόφοιτοι Α’ τάξης Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): 100 μονάδες. (9) Απόφοιτοι Γυμνασίου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 4 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα)

Προϋπηρεσία

 Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων):

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών: 50 μονάδες.
 • Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες: 100 μονάδες.
 • Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες: 150 μονάδες.
 • Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες: 200 μονάδες.

Αγγελίες ιδιωτικού τομέα

⇒ Ζητείται διανομέας / courier / αποθηκάριος από την εταιρία ταχυμεταφορών ELTA Courier Συντάγματος με κάρτα ανεργίας. Πλήρης απασχόληση, 8ωρο, καθαρός μισθός. Τηλ.: 6975 561661.

MY MARKET: Αιτήσεις και αποστολή βιογραφικών μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.mymarket.gr

Υπάλληλοι Καταστημάτων (Σχηματάρι, Νέα Ιωνία, Κηφισιά, Νέα Πεντέλη) – Απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία στο χώρο του λιανικού εμπορίου, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

Πωλητές Κρεοπωλείου (Περισσός) – Απολυτήριο Λυκείου, δίπλωμα κρεοπώλη, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

Φορτωτές (Οινόφυτα Βοιωτίας, Μάνδρα) – Απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, επαγγελματισμός

Οδηγοί (Οινόφυτα Βοιωτίας, Μάνδρα) – Απολυτήριο Λυκείου, δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Απολλώνιον: Πωλητές (Χολαργός, Αγία Παρασκευή, Βριλήσσια) – Απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, επαγγελματισμός.   Αποστολή βιογραφικού: hr@apollonion-bakery.gr

Η εταιρεία BΕΑΤ ζητά υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων: Όλες οι θέσεις αφορούν στην Αθήνα. Για τις θέσεις και αποστολή βιογραφικοιύ στο link   https://thebeat.co/gr/careers/    Αναλυτικά ζητούνται:

Data Analyst – Πτυχίο Οικονομικών ή Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Πληροφορικής, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση SQL, γνώση MS Office, εμπειρία Python ή R

Treasury Analyst – Πτυχίο Οικονομικών ή Λογιστικής, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, γνώση Ισπανικών (επιθυμητό), υπευθυνότητα

Engineering Manager – Πτυχίο Πληροφορικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση PHP/Python/C#/Java/Kotlin, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση RESTful και HTTP, γνώση μεθοδολογιών Agile

Backend Engineer – Πτυχίο Πληροφορικής, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση PHP/Python/C#/Java/Kotlin, γνώση Αγγλικών, γνώση RESTful και HTTP, εμπειρία Docker, άριστη γνώση MySQL

Senior Data Engineer – Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικής, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση προγραμματισμού, εμπειρία στην ανάπτυξη SCALA, εμπειρία Apache Spark

Senior Frontend Engineer – Αντίστοιχο πτυχίο, γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση JavaScript, γνώση HTML / CSS, εμπειρία Angular/React/Ember, εμπειρία REST APIs

CRM Developer – Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε πλατφόρμες CRM, εμπειρία HTML, γνώση CRM, επαγγελματισμός

Senior Talent Solutions Owner – Πτυχίο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, εμπειρία 10 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office

Lead Product Manager – Πτυχίο Οικονομικών ή Διοίκησης, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία 6 χρόνων στην διαχείριση προϊόντων, εμπειρία 2 χρόνων στον κλάδο των πληρωμών, διοικητικές ικανότητες

Customer Experience Representative – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, εμπειρία 2 χρόνων στην εξυπηρέτηση πελατών, άριστη γνώση Γερμανικών, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση Microsoft Office, δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

Παπαστράτος: Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου μετασχηματισμού της για ένα μέλλον δίχως τσιγάρο, η Παπαστράτος άνοιξε σήμερα 53 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.  Οι νέες, διαθέσιμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης είναι για τα τμήματα Operations, Commercial και Legal. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας και να υποβάλετε αίτηση μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας  https://www.pmi.com/careers/job-details

Θέσεις εργασίας:   Production Technicians, Operations Department: Η ανεμπόδιστη λειτουργία της γραμμής παραγωγής, η επίλυση βλαβών και η εκτέλεση ενεργειών στον εξοπλισμό προκειμένου να   διασφαλιστεί η συνεχής και αξιόπιστη λειτουργία του, με στόχο την μεγιστοποίηση της παραγωγής και την διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος αποτελούν μέρος των καθηκόντων σας. Όλα αυτά στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος που σας δίνει την ελευθερία να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας. Μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου  έως και Πέμπτη 07/01.

Electrical Technicians, Operations Department
H παρακολούθηση, ο έλεγχος και η συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισμού και των τεχνικών συνθηκών / προτύπων, η επίλυση βλαβών, η ανάλυση απόδοσης και η συνεργασία με την ομάδα συντήρησης για τη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας του εξοπλισμού αποτελούν μέρος των καθηκόντων σας. Απολαύστε την ελευθερία να σκεφτείτε και να προσφέρετε «φωτεινότερες» λύσεις και το χώρο για να προωθήσετε την καριέρα σας σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου έως και Πέμπτη 07/01.

Production Operators, Operations Department
Εξασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της γραμμής παραγωγής, εντοπίστε και επιλύστε δυσλειτουργίες προκειμένου να επιτύχετε τους παραγωγικούς στόχους και αναλύστε τα προβλήματα του εξοπλισμού, με τη χρήση εργαλείων επίλυσης προβλημάτων, με σκοπό την εύρεση αντιμέτρων σε ένα περιβάλλον που σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας. Μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου  έως και Πέμπτη 07/01.

Mechanical Technicians, Operations Department
H παρακολούθηση, ο έλεγχος και η συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισμού και των τεχνικών συνθηκών / προτύπων, η επίλυση βλαβών, η ανάλυση των επιδόσεων και των ποιοτικών δεικτών και η δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω καινοτόμων τεχνικών λύσεων και έργων μείωσης του κόστους αποτελούν μέρος των καθηκόντων που θα κάνουν την καθημερινότητά σας ενδιαφέρουσα και θα σας επιτρέψουν να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας. Μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου έως και Πέμπτη 07/01.

Manager Planning & Reporting Remote Operations, Consumer Department
Στο πλαίσιο του ρόλου σας θα έχετε την ευθύνη για τη δημιουργία και εξέλιξη ενός ολοκληρωμένου τρόπου μέτρησης και παρακολούθησης των στατιστικών όλων των επαφών των πελατών IQOS με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης, τον συντονισμό των ενεργειών ώστε να υπάρχει ακριβή πρόβλεψη των επερχόμενων όγκων κλήσεων και τη διασφάλιση του σωστού αριθμού των λειτουργών στο κέντρο εξυπηρέτησης ώστε η λειτουργία να γίνεται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου έως και Τετάρτη 30/12.

Manager Consumer Programs, Commercial Department
Στον πυρήνα οποιαδήποτε εμπορικής μας δραστηριότητας βρίσκεται ο καταναλωτής. Ακούμε τα σχόλιά του, εντοπίζουμε τις ανάγκες του και τις μετατρέπουμε σε δραστηριότητες που βελτιώνουν την συνολική εμπειρία του. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή εμπειρία στους καταναλωτές μας και παράλληλα να ενισχύσουμε την ενημέρωση του ενήλικου κοινού σχετικά με τα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου και να προσφέρουμε καλύτερες εναλλακτικές, που πλέον είναι διαθέσιμες, για όσους επιλέγουν να συνεχίσουν το κάπνισμα. Μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου έως και Πέμπτη 07/01.

Counsel, Legal, Ethics & Compliance Department
Στο Νομικό Τμήμα έχουμε επαναπροσδιορίσει το ρόλο μας για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις που προέκυψαν από τον μετασχηματισμό της εταιρείας για να επιτευχθεί ο στόχος να παρέχουμε στους ενήλικους καπνιστές των προϊόντων μας ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο. Kαλούμαστε πλέον να συμμετέχουμε στη λήψη και υλοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων με νέα φιλοσοφία δουλεύοντας διατμηματικά, σε project-based οργάνωση και με λογική start-up εταιρείας και να εξοικειωθούμε με την καινοτόμο τεχνολογία και την επιστήμη γύρω από τα νέα προϊόντα μας, τα νέα κανάλια διανομής και τους νέους digital τρόπους υπεύθυνης επικοινωνίας με τους καταναλωτές μας, υποστηρίζοντας 7 αγορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου έως και Πέμπτη 07/01.

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση