Αποφάσεις σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • ΑΔΑ : 6Ο1Θ465Ζ0Λ-ΧΗΩ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 93/2019
 • Ημ. Έκδοσης :17/01/2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 • ΑΔΑ : ΩΤ4Ρ465Ζ0Λ-8ΓΜ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 99/2019
 • Ημ. Έκδοσης :17/01/2020

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΩΙΗΡ465Ζ0Λ-ΟΟΦ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 98/2019
 • Ημ. Έκδοσης :17/01/2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΣΤΟ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 • ΑΔΑ : 69ΥΥ465Ζ0Λ-ΙΑ5
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 97/2019
 • Ημ. Έκδοσης :17/01/2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ

 • ΑΔΑ : 60Ψ8465Ζ0Λ-8ΨΧ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 96/2019
 • Ημ. Έκδοσης :17/01/2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ

 • ΑΔΑ : ΩΩ4Υ465Ζ0Λ-ΧΨΞ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 95/2019
 • Ημ. Έκδοσης :17/01/2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 • ΑΔΑ : ΨΛΚΟ465Ζ0Λ-Α0Δ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 94/2019
 • Ημ. Έκδοσης :17/01/2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΟ

 • ΑΔΑ : 6Ε5Ψ465Ζ0Λ-ΥΣΡ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 93/2019
 • Ημ. Έκδοσης :17/01/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘ ΚΥΛΙΚ 1ο ΓΥΜΝ-1ο ΛΥΚ

 • ΑΔΑ : ΨΩ0Η465Ζ0Λ-ΛΒΝ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 92/2019
 • Ημ. Έκδοσης :17/01/2020

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 • ΑΔΑ : 6Δ7Ξ465Ζ0Λ-ΓΕΨ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 91/2019
 • Ημ. Έκδοσης :17/01/2020
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση