32η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 18η Δεκεμβρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 13/12/2019
Α.Π.: 54647

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

32η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) της πράξης “Πιλοτικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου” [MIS:046237].
  1. Ορισμός μηχανισμού πιστοποίησης της πράξης “ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ 5046237.
  1. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση AMIF-2019-AG-CALL-03 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
  1. Έγκριση του σχεδίου σύναψης όρων και Τροποποίησης της από 15/12/2016 Προγραμματικής Σύμβασης ως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 308/2019  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ


Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση