Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Προμήθεια για φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη, παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και Α.Μ. 172/2019

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση