Προκήρυξη ανοιικτού συνοπτικού διαγωνισμού για το εργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ» με Α.Μ. 10/2020

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση