7η Συνεδρίαση 2020 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 20η Φεβρουαρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
Χαλάνδρι, 14/2/2020
Α.Π.: 6282

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να παραστείτε στη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή αντιγράφων συμβολαίων, τοπογραφικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων και αεροφωτογραφιών, από την δικηγόρο κ. Ευγενία Π. Κακούρη, εν όψει αγωγών που θα ασκηθούν στα αρμόδια δικαστήρια για τη νομική τακτοποίηση δημοτικών ακινήτων στο Κ. Γ. Χαλανδρίου.

3. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμήθειών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία 7ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Σοφοκλή Βενιζέλου 119), για το έτος 2020 και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών το Δημοτικού Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία 7ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Σοφοκλή Βενιζέλου 119), για το έτος 2020.

4. Αντικατάσταση μελών επιτροπών διαγωνισμών.

5. Αντικατάσταση μελών της ‘‘Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών, για το έτος 2020’.

6. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 27/6/2018 αγωγής με ΓΑΚ 62619/2018 και ΕΑΚ 1890/2018 κατά του Δήμου Χαλανδρίου (διαδικασία εργατικών διαφορών – συμβασιούχοι).

7. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Νικηταρά, αρ. 29Α, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275, για γνωμοδότηση επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5075/2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Ανάπλασης και Συντήρησης πρασίνου του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση Ι.Χ. από πτώση δέντρου).

8. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Νικηταρά, αρ. 29Α, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37275, για γνωμοδότηση επί του υπ΄ αριθμ. πρωτ.0 3505/2020 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Χαλανδρίου (εξώδικος αποζημίωση για αποπληρωμή μη καταχωρημένων εντός του οικονομικού έτους τιμολογίων προμηθευτή).

9. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ιωάννα Δερβένη (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 30589) για σύνταξη συμφωνητικού εξωδικαστικού συμβιβασμού δυνάμει της υπ΄ αρ. 63/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Έγκριση των υπ΄ αρ. 118/2020 και 142/2020 αποφάσεων Δημάρχου (4038/2020 εξώδικη πρόσκληση – δήλωση και διαμαρτυρία κατοίκων της γειτονιάς πέριξ του ακινήτου της οδού Ελικώνος 14 στο Χαλάνδρι).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση