30η Συνεδρίαση 2020 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 16η Ιουλίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
Χαλάνδρι, 10/7/2020
Α.Π.: 22628

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 16η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για  οικονομικό  βοήθημα (22340/9-7-2020).

2. Σύνταξη κατάστασης απόρων για  οικονομικό  βοήθημα (22603/10-7-2020).

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

4. Έγκριση του πρακτικού (Νο3) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» που αφορά στη συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την 704/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τις οποίες ακυρώνει την 215/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου, κατά το μέρος που έκανε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ».

5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) Α.Μ. 163/2019  για την διαπίστωση επάρκειας ή μη επανορθωτικών μέτρων οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφο 7 & 8 του Ν.4412/2016.

6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» ΑΜ:81/2020, στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).

7. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια αντιολισθηρών επιχρισμάτων και υλικών σήμανσης για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης στην περιοχή του Χαλανδρίου προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19» ΑΜ:82/2020, στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).

8. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.

9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 1/16.

10. Παροχή εντολής στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 11600 για εκπροσώπηση του τέως υπαλλήλου Θ.Π. του Δήμου Χαλανδρίου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

11. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ/ΔΣΑ 23768), όπως α) παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής διαδικασίας) κατά τη συζήτηση της από 24/6/2020 με αρ.κατ. ΑΝΜ251/24-6-2020 αίτηση αναστολής της ανώνυμης εταιρείας “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.” κατά του Δήμου Χαλανδρίου και β) συνεπικουρήσει τη Διοίκηση στη σύνταξη απόψεων/υπομνήματος.

12. Έγκριση της υπ’αρ. 597/2020 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜΔΣΑ 13806) την εντολή να προβεί στην σύνταξη μήνυσης κατά του Ε.Ν./απομάκρυνση αδρανών υλικών εντός οικοπέδου επί της οδού Έλλης 20).

13. Έγκριση της υπ’αρ. 599/2020 Απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στην Δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, με Α.Μ.Δ.Σ.Α 11600 σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ’ αριθμ. πρωτ.21242/01-07-2020 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου σχετικά με το κτίριο Νόμπελ).

14. Έγκριση της υπ’αρ. 636/2020 Απόφασης Δημάρχου (εξειδίκευση πίστωσης για δημοσίευση σε εφημερίδες λόγω κοινοποίησης δικογράφου σε αγνώστου διαμονής).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

α/α

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση