Title Image

12η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 17η Μαρτίου 2022

12η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 17η Μαρτίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 11/3/2022
Α.Π.: 8322

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 17η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Α).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Β).
 1. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή της μεταλλικής περίφραξης και του διχτυού οροφής γηπέδου 5Χ5».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για τα αδέσποτα ζώα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων για ενημερωτικές καταχωρήσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.
 1. Αποδοχή υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΧ 1126 ΚΑΙ ΚΧ 1228 ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 9/22 προϋπολογισμού 1.046.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) στο Μέτρο Ι του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 – 2022 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και κάλυψη τυχόν επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους.
 1. Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου: ‘‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURALHIDRANT (URBANINNOVATIVEACTIONS)’’, A.M. 8/2022, ΠΡΟΫΠ.: 5.850.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 1. Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 133/2022 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου απόφαση για έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2021», Α.Μ. 20/2021.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος  ΑΠΕ) και 1ου  ΠΚΤΝΜΕ του   έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2020», Α.Μ. 8/2020.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων» Α.Μ. 3/2018.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (11ο Τμήμα – Μονομελές) κατά την εκδίκαση της με αριθμό εισαγωγής ΠΡ770/29-1-2019 προσφυγής του Λ. Μ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 32279), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (27ο Τμήμα – Μονομελές) κατά την εκδίκαση της με αριθμό εισαγωγής ΠΡ5187/20-3-2019 προσφυγής της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ‘‘S. ΙΚΕ’’ κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως παρασταθεί και υποβάλλει Προτάσεις με φάκελο σχετικών εγγράφων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22.03.2022 ή στη μετ΄ αναβολή δικάσιμο αυτής για τη συζήτηση της ανακοπής του Χ. Π. κατά του Δήμου Χαλανδρίου και του από 21.05.2019 κατασχετηρίου του Δήμου Χαλανδρίου (μισθώματα περιπτέρου).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 23768), όπως παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ 44943/2019 και ΕΑΚ 2688/2019 Έφεσης των Χ. Μ., Μ. Μ. κλπ. (συν. 87) κατά Δήμου Χαλανδρίου και κατά της 45/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (επιδόματα Πάσχα – Χριστουγέννων).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), όπως παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ 44941/2019 και ΕΑΚ 2686/2019 Έφεσης των Γ. Ι., Γ. Μ. κλπ. (συν. 26) κατά Δήμου Χαλανδρίου και της υπ’ αρ. 42/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (επιδόματα Πάσχα – Χριστουγέννων).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169 όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του 4ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά την εκδίκαση της από 29/12/2021 με ΓΑΚ 10290/2021 και ΕΑΚ 7743/2021 κλήσης μετά από ματαίωση της με ΓΑΚ 2434/2020 και ΕΑΚ 1883/2020 έφεσης των Σ. Κ. κλπ. (σύνολο 6) κατά του Δήμου και κατά της υπ΄ αρ. 1954/2019 απόφασης Μον. Πρωτ. Αθηνών (συμβασιούχοι / εργατικά).

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση