Title Image

14η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 24η Μαρτίου 2022

14η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 24η Μαρτίου 2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 18/3/2022
Α.Π.: 9277

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 24η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χαλανδρίου (απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 17676/17-03-2022).
 2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσών για την πραγματοποίηση συναυλίας νεανικών συγκροτημάτων.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδυνάμων κατοίκων με οικονομικά βοηθήματα.
 5. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Α).
 6. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα (Β).
 7. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 8. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Roma HEALTH Care II, Pilot Training, Part I, στην Ουγγαρία.
 9. Απόδοση λογαριασμού ύψους 561,64€ για την τοποθέτηση νέας παροχής ΕΥΔΑΠ 1 ίντσας για τις ανάγκες άρδευσης του νέου χώρου στάθμευσης ΧΣ 1164.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ’ αρ. 1979/2020 (362/2022), 1999/2021 (1895/2022), 2080/2018 (543/2022), 2081/2018 (1242/2022), 1667/2019 (463/2022), 2001/2020 (923/2022), 2000/2021 (1215/2022) χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 2. Διαγραφή βεβαιωμένων   οφειλών   από   τους   υπ’   αρ.   1968,   1974,   1967,   1975/2022 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ’ αρ. 1975, 1974, 1970, 1968, 1971, 1967/2022 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
 1. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών τροφίμων, γάλακτος και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για το έτος 2021».
 2. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και των επιτροπών παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, της Δ/νσης Προγραμματισμού οργάνωσης και Πληροφορικής, για τα έτη 2021 και 2022.
 3. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με ΑΜ 82/2021.
 4. Έγκριση σύναψης Σύμβασης με οικονομικό φορέα για την «Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης, αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής μη-επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου, ΑΕΚΚ & ογκωδών απορριμμάτων που περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα».
 5. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 17254/01-06-2021 σύμβασης με αντικείμενο τη στατική νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των Δημοτικών Αθλητικών κέντρων «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» καθώς και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου του Δήμου Χαλανδρίου, λόγω αναπροσαρμογής μηνιαίου τιμήματος που προκύπτει από την αύξηση του εργατικού κόστους το οποίο έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2022 σύμφωνα με την αρ. 107675 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 6263/27-12-2021, τεύχος Β΄) και τις διατάξεις του Ν. 3863/2010, ΦΕΚ 115/15.07.2010, τεύχος Α΄ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός για την καταβολή αποζημίωσης υλικών ζημιών στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΤ3110.
 7. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 23768) για την προετοιμασία, επιμέλεια και εποπτεία της σύνταξης και υπογραφής σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης εδαφικής έκτασης 3,51τ.μ. στην ιδιοκτησία των Χ.Α. και Φ.Α. με ΚΑΕΚ 051470371009, στο Ο.Τ. 230 επί της οδού Προφήτη Ηλία στην περιοχή της Ρεματιάς του Δήμου Χαλανδρίου.
 8. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), όπως παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του 15ου Τμ. Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με αρ. Κλήσης ΚΛ26670/2021 και Αρ. Εισ. ΑΓ5987/2019 αγωγής της Σ.Ε.Α. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση λόγω υλικών ζημιών σε Ι.Χ.).
 9. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αριθ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656), όπως παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση της από 7/3/2019 με ΓΑΚ 1943/2019 και ΕΑΚ 21/2019 αγωγής των Ι.Κ., Μ.Κ.-Γ. κλπ (σύνολο 64) κατά Δήμου Χαλανδρίου (επιδόματα Πάσχα Χριστουγέννων).
 10. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (ΑΜ ΔΣΑ 13806), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου, ως πολιτικώς ενάγων, στην ποινική δίκη (έφεση κατά υπ’ αρ. 2439/2019 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων) ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με κατηγορούμενους τους Ε.Λ. Γ.Κ. και Ε.Χ.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 4/2/2022 με ΓΑΚ 8843/2022 και ΕΑΚ 1024/2020 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) της Β.Σ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (εργατικά).
 2. Παροχή εντολής στον δικηγόρο κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ.Δ.Σ.Α 34169, να συνεπικουρήσει τη Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου κατά την εξέτασή της ως μάρτυρας, ενώπιον του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 186/2022 Απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806) να ασκήσει ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα (διά του Αστ. Τμήμ. Χαλανδρίου), μηνυτήρια αναφορά-έγκληση κατά της μισθώτριας του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Χαλανδρίου, με την επωνυμία ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και του υπομισθωτή Κ.Η. του Γ.).
 4. Έγκριση της υπ’ αρ. 212/2022 Απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 16/3/2022 με ΓΑΚ 22052/2022 και ΕΑΚ 2602/2022 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Χ.Ε. και Φ.Ν. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (εργατικά)).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση