Title Image

27η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 9η Ιουνίου 2022

27η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 9η Ιουνίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 03/06/2022
Α.Π.: 19643

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατοπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 9η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας στο Δήμο μας – διάθεση θέσεων μαθητείας σε μαθητευόμενους των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2022 – 2023.
2. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Α).
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (Β).
4. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ΄αριθ. 2262/2021 χρηματικό κατάλογο.
6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αριθ. 1967, 1975, 1968, 1974/2022 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αριθ. 1968, 1970, 1971, 1967, 1975, 1974/2022 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.

8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αριθ. 1975, 1970, 1971, 1967, 1974, 1968/2022 χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης.
9. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό ΧΕΠ Β 382/28-3-2022 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 183/2022 ΑΔΑ 6Ν8ΣΩΗΔ-ΖΨΠ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης κ. Νταβία Ειρήνης, της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Εισπράξεων και Πληρωμών κ. Χουστουλάκη Ειρήνης και της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων κ. Παπαδοπούλου Παρασκευής, στο πλαίσιο επιστημονικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη 12 – 15/05/2022.
11. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νότα Αικατερίνης, στο πλαίσιο επιστημονικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη 12 – 15/05/2022.
12. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με τίτλο «προμήθεια πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100lit με ποδομοχλό, μεταλλικών κάδων για κοινόχρηστους χώρους και ποδομοχλών για μεταλλικούς κάδους» Α.Μ. 55/2022, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 55/2022 μελέτης της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 363.156,32 € και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «προμήθεια πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100lit με ποδομοχλό, μεταλλικών κάδων για κοινόχρηστους χώρους και ποδομοχλών για μεταλλικούς κάδους».
13. Έγκριση πρακτικού αποδέσμευσης του 1/5 της εγγύησης καλής λειτουργίας της σύμβασης με τίτλο ‘‘Χρηματοδοτική μίσθωση τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσα’’.
14. Τροποποίηση της σύνθεσης της ‘‘Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2022’’.
15. Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΡΙΠΠΙΔΟΥ, ΣΤΡ. Δ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ, Σ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 15/2021, μετά την αξιολόγηση της από 18.05.22 αιτιολόγησης της προσφοράς του μειοδότη PPS SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε..
16. Παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜΔΣΑ 13806) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 5/5/2022 με ΓΑΚ 41196/2022 και ΕΑΚ 4457/2022 ανακοπής της ΑΙΓΕΥΣ ΑΕ κατά του Δημάρχου Χαλανδρίου και κατά το υπ’ αρ. 11901/8-4-2022 πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.
17. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της από 31/5/2022 με ΓΑΚ 52546/2022 και ΕΑΚ 5769/2022 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Α. Μ., Μ. Κ. κλπ. (συν. 9) υπαλλήλων ωφελούμενων ΟΑΕΔ.

18. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 23768) για την προετοιμασία, επιμέλεια και εποπτεία της σύνταξης και υπογραφής σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης εδαφικής έκτασης 6,96 τ.μ. στην ιδιοκτησία των Γ., Λ. και Ε. Κ. με ΚΑΕΚ 051470827001, στο Ο.Τ. 609 επί των οδών Άλσους αρ. 1 και Ιθώμης του Δήμου Χαλανδρίου.
19. Ορισμός της δικηγόρου Αθηνών κ. Άννας Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768), προκειμένου να γνωμοδοτήσει, κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 11558/6.5.2022 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με τη δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού για συμψηφισμό εισφορών σε χρήμα με την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την με αρ. 180460/3.3.2016 Απόφαση Κύρωσης της 1Β1/2015 Διορθωτικής Πράξης της Περιφέρειας Αττικής στην Π.Ε. 15 περιοχή Πάτημα (10 Ο.Τ.) στο ΟΤ 1108 στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0104039 κατόπιν των με αρ. πρωτοκόλλου 55717/20.12.2019 και 11558/6.4.2022 αιτήσεων του ιδιοκτήτη.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ