Title Image

49η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 27η Οκτωβρίου 2022

49η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 27η Οκτωβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 21/10/2022
Α.Π.: 37939

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

49η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 27η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 1. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για πακέτο εμφανίσεων συντελεστών στη συνδρομή της εφαρμογής αντικειμενικών αξιών “eAXIES”.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για τη συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στα BestCityAwards 2023.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό ΧΕΠ Β/1784/30-11-21 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 638/2021 ΑΔΑ ΩΓΠΛΩΗΔ-4Ξ1 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 610,00€ και ορισμό υπόλογου, για την κάλυψη εξόδων για τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΛΗΣ» από 07/10/2021 έως 07/07/2022.
 1. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό ΧΕΠ Β 1903/30.11.2021 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 673/2021 ΑΔΑ ΩΤΓΛΩΗΔ-ΙΗΩ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά προπληρωμή ποσού 360,00€ και ορισμό υπόλογου για την κάλυψη εξόδων για τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο ‘Ευαισθητοποίηση στην Πρώιμη Παρέμβαση για Οικογένειες με Παιδιά 0-5 Ετών’ από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Απρίλιο 2022.
 1. Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού εταίρων για το πρόγραμμα “pROceedgoespractice” [Erasmus+].
 1. Αποδοχή ανάληψης υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
 1. Απόφαση αποδοχής  όρων  στο  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Έγκριση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREGEuro-Med 2021-2027 ως associate partner.
 1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός για μη καταχωρημένα τιμολόγια με αρ. τιμ. 243/ 23.12.2021, 46/15.12.2021, 45/15.12.2021 και 47/16.12.2021.
 1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός ιδιοκτήτη και προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29600/15-04-2019 Απόφαση Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής στην Πολ. Ενότητα 16, της περιοχής Έθνος στο Ο.Τ. 825 (Κ.Α. 0477009) και συμψηφισμός της εισφοράς του σε χρήμα από την καταβολή της αποζημίωσης.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Δημητράκη, (με ΑΜ ΔΣΑ 31361), όπως γνωμοδοτήσει περί νομιμότητας καταβολής χρηματικού ποσού προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, δυνάμει εκδοθέντος τιμολογίου.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1173/2022 Απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σίνα αρ. 42 – ΑΜ/Δ.Σ.Α. 18656) για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου και παράσταση ενώπιον του 3ου Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, για την απόκρουση των από 24/3/2015 πρόσθετων λόγων της από 25/8/2013 και με αρ.κατ. 3049/2014 έφεσης των Β.Π., Κ.Γ. κλπ (σύνολο 21) κατά του Δήμου και κατά της υπ’ αρ. 146/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ