Πρόγραμμα ΠΕΠ-ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020Ανακοίνωση

 

Η ανακοίνωση αφορά την υποβολή δικαιολογητικών σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα “Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία”  στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π «Αττική 2014-2020» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Περιφέρεια Αττικής.

H  διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων ωφελούμενων στα πλαίσια του  έργου με τίτλο: «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Πρόγραμμα Ολιστικής Παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης σε Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση και συνοδά προβλήματα». Κωδικός MIS 5002481

 

 

Κατεβάστε την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση-1υπεύθυνη δήλωση-2υπεύθυνη δήλωση-3

 Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση