Title Image

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Δημοτικό Δίκτυο Wi-Fi Hot Spots στο Δήμο Χαλανδρίου»

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Δημοτικό Δίκτυο Wi-Fi Hot Spots στο Δήμο Χαλανδρίου»


 


 Χαλάνδρι 7/7/2009

 

 Αρ. Πρωτ. 11697


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου για το έργο
«Δημοτικό Δίκτυο Wi-Fi Hot Spots στο Δήμο Χαλανδρίου
»


1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τηλ. 2106860500


2. Κατηγορία, στόχος και περιγραφή του Έργου:
 «Δημοτικό Δίκτυο Wi-Fi Hot Spots στο Δήμο Χαλανδρίου»
Ταξινόμηση κατά CPV: 32522000-8, 72262000-9
 
Στόχος Έργου
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) στο Δήμο Χαλανδρίου.


Περιγραφή έργου
Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης», Κατηγορία 3 «Προώθηση της Ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών», Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκληση με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Χαλανδρίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 435.064,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.


3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.


4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Δήμος Χαλανδρίου


5. Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις  ή συμπράξεις αυτών που διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε όλους τους παρακάτω τομείς
i. Εμπορία, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής
ii. Ηλεκτρονικές ασύρματες επικοινωνίες
iii. Εμπορία, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση WI-FI Hotspots
και είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)  ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.  ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή εδρεύουν  στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο Α.16 του τεύχους προκήρυξης.


6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου: Το έργο έχει διάρκεια τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού:
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την έδρα του Δήμου ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τμήμα  Πληροφορικής, Τηλέφωνα: 2106860699, Αρμόδιος: κος Σαλπασαράνης Μιχάλης
β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.infosoc.gr/ και www.www.chalandri.gr8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου μέχρι  και  την  Πέμπτη 20/8/2009 και ώρα 09.00 π.μ.  Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και
 ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και 2 αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή(CD ROMs).
Προσφορές για μέρος του προκηρυσσομένου έργου δεν γίνονται δεκτές και θα
     απορρίπτονται.
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημαρχείο, στις 20/8/2009 και ώρα 09.00. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.


 


10. Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, δηλαδή  21.753,20€.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έναν (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.11.  Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.12.  Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση:
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :
Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις   9/7/2009
Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 10/7/2009.13.  Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: το Π.Δ 60/2007, την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, τον Κανονισμό ΕΚ 1422/2007, τον Κανονισμό ΕΟΚ, Ευρατόμ αριθμ. 1182/71, τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών ΟΤΑ, τα ʼρθρα 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/12-10-1998), το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247), το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄178), το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄), την ΥΑΠ Π1/2830/7-8-2001, το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), το Ν. 3021/02, (ΦΕΚ 143/19.5.02), το Ν. 3310/2005, (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005), το Ν. 3060/02, το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’  68/20.3.2007), την ΥΑΠ/Φ.30/Φ/133/367


14.  Πληροφορίες/Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Δήμο Χαλανδρίου στο Τμήμα Πληροφορικής, Τηλ:210 6860699 /   210 6860616 
Φαξ : 210 6860680       
E-mail:pliroforiki@www.chalandri.gr


Το πλήρες τεύχος προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ