Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και Α.Μ. 98/2020

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση