19η Έκτακτη Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 17η Μαΐου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 17/05/2019
Α.Π.: 19609

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 17η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, λόγω μη απαρτίας των συνεδριάσεων της 15ης και της 16ης Μαΐου και με βάση τη διάταξη του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 για κάλυψη δαπάνης για τη διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων σε Οδηγούς, Χειριστές Μηχανημάτων και Επόπτες Καθαριότητας του Δήμου για την ανανέωση των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

 

2. Eξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανεπίστροφων, μειωτή πίεσης και υδροστάτη λέβητα» για το μηχανοστάσιο του αθλητικού κέντρου «Ν. Πέρκιζας».

3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τις επείγουσες εργασίες αντικατάστασης εξαρτημάτων της μονάδας ξήρανσης του Waste4Think.

4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 στα πλαίσια της υπόθεσης εξωδικαστικού συμβιβασμού για τον προσδιορισμό τιμής μονάδος για την αποζημίωση από τον Δήμο Χαλανδρίου λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την 1Α1/2018 Διορθωτική Πράξη της υπ΄ αριθμ. 1/2005 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου και συμψηφισμού αυτής με την οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα

5. Eξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

6. Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

7. Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

10.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων σε σχολεία.

11.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη δωρήτρια Καλλιόπη Μουστάκα – Αετοπούλου.

12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘Διαμόρφωση – Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών’, Α.Μ. 11/2018.

13.Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδών Καλογρέζης & 25ης Μαρτίου» Α.Μ. 2/18.

14.Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 10110/8-3-19 σύμβασης με αντικείμενο «Εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα και σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου».

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της αναγκαιότητας λήψης αποφάσεων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης και άπτονται ζητημάτων που αφορούν στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του Δήμου. Παρακαλούμε για την παρουσία όλων ώστε να καταστεί εφικτή η λήψη των ανωτέρω αποφάσεων, για τους λόγους που προαναφέρονται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ


Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση