22η Συνεδρίαση 2019 πρόσκληση οικονομικής επιτροπής – 18η Ιουνίου 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι

Τηλ. : 2132023905-908

Fax : 2132023904

Email: grammatia.ds@chalandri.gr

Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

.

Χαλάνδρι, 14/6/2019

Α.Π.: 23865

ΠΡΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)

ΚΟΙΝ: 1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να παραστείτε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά της εκλογής σας αρ. 74 & 75 Ν. 3852/10)

2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) τη 18η Iουνίου ημέρα Tρίτη και ώρα 09:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Οικονομική Ενημέρωση μηνός Μαΐου 2019.
 2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προφορών του έργου και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο «ΝΕΟ ΚΤIΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ Κ.Υ.Ε. (CAFE, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ» με Α.Μ. 17/2018.
 4. Συγκρότηση της “Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προφορών” για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση παραρεμάτιας ζώνης περιοχής οδού Γρίβα και συμμετοχική ανάπλαση περιοχής συνοικισμού», προϋπ. 670.000,00 € με ΦΠΑ’’.
 5. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 890€ και ορισμός υπόλογου, για τη μετακίνηση του επιστημονικού συνεργάτη του Δήμου μας, κ. Σ. Νιάκα, ο οποίος  έχει προσληφθεί στο Δήμο  με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα WASTE4THINK, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020, προκειμένου να συμμετέχει σε συνάντηση για το έργο, στην πόλη CASCAIS της Βαρκελώνης.
 6. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ άρ. 71/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου επί της αγωγής των Ι.Α., Α.Μ. κτλ κατά του Δήμου Χαλανδρίου -διαδικασία εργατικών.
 7. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη-Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121) όπως συντάξει και καταθέσει αρμοδίως εισαγγελική παραγγελία ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για την είσοδο συνεργείων του Δήμου και εκτέλεση εργασιών καθαριότητας σε οικόπεδο αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και να εκδώσει και προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.
 8. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 34169 όπως εκπροσωπήσει υπάλληλο του Δήμου Χαλανδρίου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
 9. Παροχή πληρεξουσιότητας στην δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Νικηταρά, αρ. 29Α, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, για την σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμό πρωτ. 16340/22-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Τμήμα Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση λόγω υλικών ζημιών σε όχημα από πτώση δέντρου).
 10. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Νικηταρά, αρ. 29Α, με Α.Μ.Δ.Σ.Α 37275, για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμό πρωτ. 9673/21-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Τμήμα Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Χαλανδρίου (αποζημίωση λόγω υλικών ζημιών σε όχημα από πτώση δέντρου).
 11. Έγκριση της υπ’ αρ. 774/2019 Απόφασης Δημάρχου (πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για παράσταση σε ποινική δίκη).
 12. Έγκριση της υπ’ αρ. 787/2019 Απόφασης Δημάρχου (πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για παράσταση σε διαδικασία αυτοφώρου).
 13. Έγκριση της υπ’ αρ. 789/2019 Απόφασης Δημάρχου (πληρεξουσιότητα σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση ΥΑ).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

α/α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ

 

 

 

 Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση