Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ» 5ετούς διάρκειας και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με ΑΜ:122/2019

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση