Τεχνικά προγράμματα

Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου περιλαμβάνει το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων και μελετών, που έχουν ήδη ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν, καθώς και νέα έργα και μελέτες που προβλέπεται να υλοποιηθούν από τον Δήμο. Παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για την προβλεπόμενη πίστωση, την πηγή της χρηματοδότησης και την κατάσταση του έργου ή της μελέτης. Καταρτίζεται σε ετήσια βάση από την εκτελεστική επιτροπή του δήμου. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το τεχνικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί τη βάση, αλλά και την προϋπόθεση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΝΕΑ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.

 • ΑΔΑ : 6Α1ΦΩΗΔ-ΒΥΟ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Μ347/19
 • Ημ. Έκδοσης :20/09/2019

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 • ΑΔΑ : 9ΣΝ3ΩΗΔ-ΡΨΦ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 40263
 • Ημ. Έκδοσης :19/09/2019

Συντήρηση του λογισμικού διαχείρισης των αθλητικών χώρων του Δήμου Χαλανδρίου,

 • ΑΔΑ : ΩΜΜΓΩΗΔ-ΞΩ3
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β1361/2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/09/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΥΙΜ -MIS 5000889

 • ΑΔΑ : 678ΓΩΗΔ-0Τ7
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. 1232/17-9-2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/09/2019

Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού συρόμενης πόρτας

 • ΑΔΑ : ΩΟ6ΛΩΗΔ-ΙΣΓ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1238
 • Ημ. Έκδοσης :19/09/2019

προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφών ομάδα Α΄

 • ΑΔΑ : Ψ6ΗΛΩΗΔ-ΗΥΠ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 40139
 • Ημ. Έκδοσης :19/09/2019

Αποφράξεις τουαλετών, φρεατίων & καθαρισμού δεξαμενών,

 • ΑΔΑ : ΩΥΝΜΩΗΔ-8ΕΕ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β1359/2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/09/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

 • ΑΔΑ : ΨΛΤΩΩΗΔ-ΛΞΡ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 40161
 • Ημ. Έκδοσης :19/09/2019
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση