Τεχνικά προγράμματα

Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου περιλαμβάνει το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων και μελετών, που έχουν ήδη ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν, καθώς και νέα έργα και μελέτες που προβλέπεται να υλοποιηθούν από τον Δήμο. Παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για την προβλεπόμενη πίστωση, την πηγή της χρηματοδότησης και την κατάσταση του έργου ή της μελέτης. Καταρτίζεται σε ετήσια βάση από την εκτελεστική επιτροπή του δήμου. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το τεχνικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί τη βάση, αλλά και την προϋπόθεση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων-ΑΑΥ 1401

 • ΑΔΑ : Ψ7ΚΡΩΗΔ-ΛΔΜ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 31115/2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/07/2019

Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων-ΑΑΥ 1400

 • ΑΔΑ : Ψ7ΧΠΩΗΔ-ΑΑΤ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 31114/2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/07/2019

Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων-ΑΑΥ 1399

 • ΑΔΑ : 6ΟΙΛΩΗΔ-ΛΣ9
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 31113/2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/07/2019

Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων-ΑΑΥ 1398

 • ΑΔΑ : 99ΧΓΩΗΔ-Α74
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 31112/2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/07/2019

ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΑΑΥ 1397

 • ΑΔΑ : ΩΠΙ4ΩΗΔ-ΡΧΞ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 31111/2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/07/2019

Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων-ΑΑΥ 1396

 • ΑΔΑ : Ω6Χ8ΩΗΔ-9Ο2
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 31109/2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/07/2019

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019,ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

 • ΑΔΑ : ΩΨΧΙΩΗΔ-ΨΔΧ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Α145/2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/07/2019

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΕ ΝΕΑ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ.

 • ΑΔΑ : ΩΟ3ΡΩΗΔ-762
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Α146/2019
 • Ημ. Έκδοσης :19/07/2019
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση