Τεχνικά προγράμματα

Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου περιλαμβάνει το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων και μελετών, που έχουν ήδη ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν, καθώς και νέα έργα και μελέτες που προβλέπεται να υλοποιηθούν από τον Δήμο. Παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για την προβλεπόμενη πίστωση, την πηγή της χρηματοδότησης και την κατάσταση του έργου ή της μελέτης. Καταρτίζεται σε ετήσια βάση από την εκτελεστική επιτροπή του δήμου. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το τεχνικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί τη βάση, αλλά και την προϋπόθεση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

  • ΑΔΑ : Ψ2ΓΑΩΗΔ-ΞΝΖ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 20094
  • Ημ. Έκδοσης :21/05/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΔΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

  • ΑΔΑ : ΨΙΛ4ΩΗΔ-ΞΦΕ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 666
  • Ημ. Έκδοσης :21/05/2019
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση