Τεχνικά προγράμματα

Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου περιλαμβάνει το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων και μελετών, που έχουν ήδη ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν, καθώς και νέα έργα και μελέτες που προβλέπεται να υλοποιηθούν από τον Δήμο. Παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για την προβλεπόμενη πίστωση, την πηγή της χρηματοδότησης και την κατάσταση του έργου ή της μελέτης. Καταρτίζεται σε ετήσια βάση από την εκτελεστική επιτροπή του δήμου. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το τεχνικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί τη βάση, αλλά και την προϋπόθεση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Εξόφληση λογαριασμών σταθερής τηλεφωνίας των υπηρεσιών του Δήμου.

  • ΑΔΑ : Ψ5ΠΛΩΗΔ-Γ4Γ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β74/2020
  • Ημ. Έκδοσης :17/02/2020

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΕΠ Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΘΩΜΗΣ 34, ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020.

  • ΑΔΑ : Ω1Π7ΩΗΔ-5ΧΨ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β73/2020
  • Ημ. Έκδοσης :17/02/2020

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ),

  • ΑΔΑ : Ω51ΦΩΗΔ-Ψ4Θ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β71/2020
  • Ημ. Έκδοσης :17/02/2020
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση