Title Image

11η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 2α Μαρτίου 2023

11η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 2α Μαρτίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : grammatia.ds@halandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 24/02/2023
Α.Π.: 7371

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τη 2α Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2023.
 1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Ε. 2023.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικά βοηθήματα.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας σε συνέδριο στη Γερμανία από 27.3.2023 – 31.3.2023 στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ RomaHEALTHCareII και ProceedgoesPractice.
 1. Ανάθεση έργου με τίτλο «Εργασίες υποστύλωσης και αποκάλυψης βλαβών και λήψη μέτρων ασφαλείας στο 3ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016.
 1. Έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο «Τεύχη δημοπράτησης για το κτίριο Πολλαπλών Πολιτιστικών χρήσεων με υποστηρικτικούς χώρους στο Ο.Τ. 736, ΑΜ 4/2022.
 1. Παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, (με ΑΜΔΣΑ 13806) να εκπροσωπήσει τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαχείρισης & Απορριμμάτων Δήμου Χαλανδριου, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ 31361), να συντάξει γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 411/2023 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (7ο Μονομελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ 31361), να συντάξει γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 412/2023 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (7ο Μονομελές) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 2, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11600, για νομική συνεπικουρία για τη σύνταξη νέας πράξης της 1/2003 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας 15 ΠΑΤΗΜΑ Ι του Δήμου Χαλανδρίου, σε ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 1104 λόγω απαλλοτρίωσης και αντίστοιχης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου.
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 126/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 29/6/2022 με ΓΑΚ 64115/2022 και ΕΑΚ 7245/2022 αίτησης με προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά) των Α. Ν. κλπ. (συν. 10) κατά του Δήμου Χαλανδρίου).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 127/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), να α) εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (18ο Τριμελές) κατά την εκδίκαση της από 23/7/2020 με αρ. κλ. ΚΛ21418/2022 και αρ. εισ. ΠΡ4152/2020 προσφυγής των Σ. Σ., Α. Σ., Ε. Σ. και Η. Σ. κατά του Περιφερειάρχη Αθηνών, του Δήμου Χαλανδρίου και του Ελληνικού Δημοσίου και β) να συνεπικουρήσει τη Διοίκηση στη σύνταξη απόψεων / υπομνήματος).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 137/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (ΑΜ ΔΣΑ 13806), να μεταβεί στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Τμήμα Ποινικό Προανάκριση), για την εκπροσώπηση του Μ. Δ. κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παριστάμενος σε αυτήν και να συντάξει έγγραφες εξηγήσεις).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ